اگر برهنگی نشانه تمدن و فرهنگ داشتن است پس حیوانات از همه انسانها متمدن تر و با فرهنگ ترند چون برهنه ترند.