تو که در بازار جلوه فروشی می کنی٬ هیچ می دانی صاحب این پوتین ها کجا رفته اند؟ چرا رفته اند؟