ابتدا بازیگران را که الگوی برخی جوانان هستند درست کرد بعد به خیابان ها وارد شد

پیشاپیش از گذاشتن این عکس ها عذر خواهی میکنم


 عدلیه در اغما

فقط ببینید بازیگرانی که با بدترین وضع حجاب در جامعه حاضر میشوند و حتی کشف حجاب می کنند ولی برخوردی با آنان نمیشود و حتی در فیلم های جدید با هزینه های هنگفت نقش آفرینی می کنند.در بحث برخورد با بد حجاب ها باید ابتدا با این بازیگران که  الگوی برخی جوانان هستند تذکر داد و برخورد جدی کرد

 
کلمات کلیدی: عکس بازیگران-عکس بازیگران زن- بازیگران زن ایران- بازیگران 91- بی حجاب بازیگران-ضیغمی جدید 91- شاکر دوست جدید 91