جای خالی حجاب در نمایشگاه سوغات استانها

جای خالی حجاب در نمایشگاه سوغات استانها در بندرعباس  و پوشش بد اکثر بازدید کنندگان و پوشش از همه بدتر غرفه داران و جای خالی تر نیروی انتظامی مسئول اصلی مبارزه با بد حجابی در نمایشگاه که فقط چند سرباز وظیفه حضور داشتند؟؟؟؟؟؟

چه کسانی مسئول هستند ،آیا نمایشگاه بود یا باشگاه عروسی؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید