مقایسه بین حجاب اسلامی و بد حجابی

آیا یک زن با حجاب ، که در پوشش ایمان درآمده و لباس اسلام به تن کرده و خود را به روپوش کرامت و شرف آراسته و خشنودى خدا را جلب کرده و به درجات بهشت نائل گردیده و شخصیت واحترام و پاکدامنى را در خود افزایش داده که وقتیکه انسان به او نگاه میکند، چیزى جز حجاب و چادر نمى بیند، و اصلاً نمى داند که آیا او جوان است یا پیر؟ زشت است یا زیبا؟ از این رو با دیده احترام به او نظر مى کند و در صدد آزارش برنمى آید، چون مى داند او زنى است که بدینش پاى بند است و نگهبان شرافت و متمسک به اسلام خویش مى باشد و از پستى اِباء دارد، و از بى حجابى و خود نمایى پاک است و از فساد و انحراف دورى مى گزیند. برتر است ...

حیا از ایمان است و کسیکه حیا ندارد ایمان ندارد

یا یک زن بى حجاب یا بد حجاب که لباس حیا را از تن بیرون آورده و روپوش ایمان را کنده (زیرا که در حدیث است حیا از ایمان است و کسیکه حیا ندارد ایمان ندارد) و فرمان قرآن را مخالفت کرده وبى بند و بارى و خودنمائى را مانند زنان جاهلیت قدیم پیش گرفته ، و به زنان یهودى و مسیحى شبیه شده و عظمت و شخصیت خود را از دست داده ، و بدنش را نمایان و صورت و دستها و سینه و زینتهاى بدنش را آشکار ساخته ، نظر بدکاران را به خود جلب کرده و چشم خیانتکاران را بر خود خیره نموده و بدنش را مانند کالائى در بازار در معرض نمایش گذاشته و در معرض دید همگان قرار داده چه بسا او را مسخره و بیچاره کنند، و گاهى به او تجاوز نمایند و عفّت او را از بین ببرند و...
شرافت خود را از دست بدهد، و در کرامت خویش زیان ببیند، و در بدبختى و بیچارگى و بدحالى قرار گیرد.
زیرا همه اینها در اثر بى حجابى و بدحجابى بر او پیش مى آید. این دو زن را با هم مقایسه کنید کدام یک از اینها بهتر است ؟ کدامیک سنگین تر و محترم هستند، کدام یک از نظر مقام و مرتبه عالى ترند؟ منبع: حجاب و عفاف

/ 0 نظر / 2 بازدید