99 لغت پرکاربرد و ضروری انگلیسی همراه ترجمه

 

99 لغت پرکاربرد و ضروری انگلیسی همراه ترجمه

6_Break   _ شکستن
7_ Bring   _ آوردن
8_Buy       _ خریدن
9_Can/Be able _ توانستن
10_Cancel _ منتفی کردن
11_Change _ تغییر دادن
12_Clean   _ تمیز کردن
13_Comb   _ شانه کردن
14_Complain _ شکایت کردن
15_Cough  _ سرفه کردن
16_Count   _ شمردن
17_Cut        _ بریدن
18_Dance   _ رقصیدن
19_Draw     _ کشیدن
20_Drink     _ نوشیدن
21_Drive     _ رانندگی کردن
22_Eat        _ خوردن
23_Explain _ توضیح دادن
24_Fall        _ افتادن
25_Fill         _ پر کردن
26_Find      _ پیداکردن
27_Finish   _ تمام کردن
28_Fit         _ جا دادن
29_Fix        _ درست کردن
30_Fly        _ پرواز کردن
31_Forget  _ فراموش کردن
32_Give      _ دادن
33_Go         _ رفتن
34_Have     _ داشتن
35_ Hear     _ شنیدن
36_Hurt      _ زخمی شدن
37_Know    _ دانستن
38_Learn    _ یاد گرفتن
39_Leave   _ ترک کردن
40_Listen  _ گوش کردن
41_Live     _ زندگی کردن
42_Look    _ دیدن
43_Lose    _ گم کردن
44_Make/Do _ انجام دادن
45_Need   _ احتیاج داشتن
46_Open   _ باز کردن
47_Organise _ منظم کردن
48_Close/Shut _ بستن
49_Pay     _ پرداختن
50_Play    _ بازی کردن
51_Put      _ قرار دادن
52_Rain    _ باریدن
53_Read   _ خواندن
54_Reply  _ پاسخ دادن
55_Run     _ دویدن
56_Say     _ گفتن
57_See     _ دیدن
58_Sell     _ فروختن
59_Send   _ فرستادن
60_Sign    _ امضا کردن
61_Sing    _ آواز خواندن
62_Sit       _ نشستن
63_Sleep  _ خوابیدن
64_Smoke _ سیگار کشیدن
65_Speak _ صحبت کردن
66_Spell   _ هجی کردن
67_Spend _ پرداختن
68_Stand  _ ایستادن
69_Start/Begin  _ شروع کردن
70_Study  _ درس خواندن
71_Succeed  _ موفق شدن
72_Swin   _ شنا کردن
73_Take   _ گرفتن
74_Talk    _ صحبت کردن
75_Teach_ یاد دادن
76_Tell     _ گفتن
77_Think  _ فکر کردن
78_Translate  _ ترجمه کردن
79_Travel _ سفر کردن
80_Try      _امتحان کردن
81_Turn off    _ خاموش کردن
82_Turn on     _ روشن کردن
83_Type    _ تایپ کردن
84_Understand _ فهمیدن
85_Use      _ استفاده کردن
86_Wait     _ صبرکردن
87_Wake up     _ بیدار شدن
88_Want    _ خواستن
89_Watch  _ نگاه کردن
90_Work    _ کار کردن
91_Worry   _ نگران شدن
92_Write    _ نوشتن
93_Waste  _ هدر رفتن
94_Wonder    _ تعجب کردن
95_Worship   _ عبادت کردن
96_Win      _ برنده شدن
97_Wear    _ پوشیدن
98_Wash   _ شستن
99_Welcome  _ خوش آمدگویی

/ 0 نظر / 4 بازدید