بسیج، یک نوع جریان فکری و رفتاری است

این نوع نگاه به بسیج باعث گردیده مفهوم آن درجامعه نمود عینی و همه گیر پیدا نکند. باید پذیرفت بسیج یک جریان و تفکری است که هدفش رشد و تعالی جامعه در تمامی ابعاد آن می باشد. دراین حالت است که همه افراد جامعه از زن ومرد، کارگر و کارفرما، مدیروکارمند، وزیر و وکیل، معلم و شاگرد، استاد و دانشجو، تجار و بازاری و سایر طبقات دیگر جامعه می توانند در زمره ی جریان فکری بسیج قرارگیرند، اگر دارای شرایط فکری و رفتاری زیر باشند:                              

۱- پرهیزازهرنوع دروغگوی وظاهرسازی درگفتاروعمل.
۲- دروی جستن ازفساد وسوء استفاده ازقدرت.

 

۳- اعتقاد به نظارت خدا برهمه ی اعمال وکردارانسان ها.
۴- تلاش درجهت جلب اعتماد اطرافیان واحترام به آنها.
۵- تلاش جهت مفید بودن برای جامعه.
۶- کاربرای رضای خدا وخلق خدا نه رضای شخصی.
۷- نگاه مثبت به همه ی امورمردم.
۸- رعایت عدالت اجتماعی واقتصادی توسط مسئولین.
۹- همت وتلاش جهت کاهش فقردر جامعه وکاهش فاصله ی طبقاتی.
۱۰- عدم اطاعت کورکورانه ازیک جریان وتفکردرجامعه اعم از سیاسی واقتصادی.
۱۱- آینده نگری به امور مملکت به منظور رشدوتوسعه ی کشور.
۱۲- رعایت حق وحقوق دیگران.
۱۳- احترام به پدرومادرواعضای خانواده.
۱۴- پرداخت حق الناس وزیردستان به انصاف.
۱۵- انجام واجبات دینی واسلامی.
۱۶- کمک به هم نوع وترویج نوع دوستی.
۱۷- دفاع ازتمامیت عرضی کشوردر مواقع خطر.
۱۸- داشتن انعطاف در پذیرش انتقاد ودر صورت وارد بودن اصلاح آن.
۱۹- احترام به قانون،اگربه نفع ما نباشد.
۲۰- گذشتن ازحق خود به نفع افراد نیازمند واقعی جامعه.
۲۱- رعایت حقوق زنان وکودکان در جامعه.
۲۲- صاف وصادق بودن با دیگران.
۲۳- پرهیزازخشونت وافراطی گری وتوهین به دیگران.
۲۴- اعتراف به ندانستن وعدم اطلاع از یک موضوع خاص.
۲۵- همت وتلاش دررونق تولید.
۲۶- تلاش درحل مشکلات نیازمندان جامعه.
۲۷- داشتن بصیرت وآگاهی.
۲۸- گوینده ی حقیقت باشد.

و
سایر مورد دیگرکه دراین یادداشت تنها به گوشه ای از آنها اشاره شد. فلذا 
می توان نتیجه گرفت زمانی لقب بسیجی را می توان به یک فرد داد که تمامی 
موارد مورد اشاره فوق در او وجود داشته باشد.

در غیراین صورت جز تخریب جایگاه مقدس کلمه ی بسیج و انحراف در افکار و باورهای مردم چیزی عاید جامعه نخواهد شد.

/ 0 نظر / 6 بازدید