حجاب به زبان بندری

هموطو که همه ادونن حجاب یعنی زینت زن ، یعنی دوری از چشموی پلید وشیطانی

ولی الا دگه زمونه ی بدی هوندن و متاسفانه بسیاری از دختو به جای رعایت حجاب، به بی حجابی رو شوکردن که واقعن خیلی بدن

دوره ی کدیم زنو ایکده مواظب خو بودن که هیچ که به ایشو نگینت ولی الا چه ؟ همه یه کاری اکنن که جلب توجه بکنن .... یکتا دسمال دور سر خو شوکردی که موسر شو از جلو وپشت سر همه پیدان ! خو ایی چن دگه !!!! الا شما به خیالتو مسلمونی؟ قرآن نیگفتن رعایت حجاب؟

مانتو همه کوتاه که حساب بکو کمیس نگر خو شوکردن،شلوارشو هم همه تنگ که به پاشو چسپیدن ، بگه چطو نه پا خو توکردن.

کاشکی فقط لباس پوشیدن شو همیطوره !

لوس خو اکنن بنفش نادونم گپ خو اکنن سرخ ، خو ایکارو در شأن چن تا دخت مسلمون نن

یه چادرهایی دگه تو بازار هوندن که نازک مسه پوست پیاز که اگه نه سر خو بکنی خو همه جات پیدان . خو ایی به چه دردی اخورت اگه چیزی نه سر خو نکنی سنگین تری !!!!! کسی نین بگت شما دختی به شما زشتن لباس و تیپ بزنی که نگاه چوکو به سمتتو بکد.

#حجاب#دختر_بندری#بندرعباس#لباس_بندری#چوک_بندر

#bnd#bandar_abbas#شلوار_بندری#هرمزگان#بی_حجاب

#زیبا#چادر#خوشکل#برقع#دخت_بندر

/ 0 نظر / 5 بازدید