درختان حرا خور گر روی سورو

درختان حرا واقع در خور گرروی سورو بندرعباس ، تصاویر تیرماه نود و شش

به این گیاه در بندرعباس حرا، در بلوچستان تمر و در بعضی از نقاط تول گفته می شود.

جنگلهای مانگرو از اجزاء بسیار پرتولید در زنجیره های غذایی مناطق ساحلی هستند
بر روی خاکهای لجنی ناشی از رسوب خاکهای حاصل از فرسایش سواحل رشد یافته اند و دائما در معرض جزر و مد قرار دارند و در زمان مد تنها تاج درختان بالاتر از سطح آب دیده میشود و در هنگام جزر میتوان قسمت های ساقه و ریشه های هوایی (پنوماتوفور) این درختان را دید.
ریشه هوایی به شیوه منحصر به فردی، آب شور دریا را به آب شیرین تبدیل میکنند.

تکثیر حرا از طریق گیاهچه ای است که بر روی خود درخت رشد میکند. زمانی که تخم گیاه در آب دریا قرار بگیرد، پوست آن باد کرده و شکاف پیدا میکند و در نتیجه گیاهچه در لجن مرداب شروع به رشد میکند و این سیر طبیعی ادامه پیدا میکند.

این درختان در مناطقی با میانگین درجه حرارت بیشتر از ۱۹ و دمای آب گرم و ملایم و با شوری ۲۰ تا ۳۲ برای آنها مناسب است.
اجتمات جانوری جنگل های مانگرو در ایران عبارت اند از:
بی مهره گان، شکم پایان، دوکفه ای، سخت پوستان، مهره داران

از گونه های مهم می توان به Avicennia marina (حرا، مانگروی سفید یا خاکستری) و Rhizophora mangle (چندل یا مانگروی قرمز) اشاره کرد.

#خلیج_فارس#بندرعباس#سورو#بندری#زیست_دریا#زیست_شناسی
#زیستدریا#دانشگاه_هرمزگان#حرا#جنگل_حرا

#پنوماتوفور#شکم_پایان#سخت_پوستان#بی_مهره_گان #hormozgan_university#uni_hormizgan#marine_biology#

marinelife#biology#sealife#persian_gulf#mangrove

/ 0 نظر / 18 بازدید