کدام حجاب؟ کدام قانون؟

ضعف در نبود قانون متقن و روشن درباره ی حجاب در برخی محیط های تاثیرگذار همچون دانشگاه احساس می شود. درب ورودی هر دانشگاه مزین است به تابلوئی که قوانین آن دانشگاه در آن منقوش است که غالبا این قوانین کلی و غیر شفاف است و گاها حتی توسط مسئولین هم مورد بی توجهی قرار می گیرد دیده شده دباره ی استعمال دخانیات در دانشگاه که تنها ضرر آن به شخص مصرف کننده وارد می شود آن چنان قانون محکم و قاطعی وضع شده و آن چنان مجازاتی برای کسانی که این قانون سرپیچی کنند مد نظر قرار گرفته است که گاهی تا ۲ ترم تعلیقی برای مستعمل دخانیات در نظر گرفته می شود و این قانون سرتاسر دانشگاه در جای جای محیط نصب شده تا همگان بر این امر واقف شوند.

اما درباره ی حجاب که بی حجابی یک فرد می تواند به تعداد بسیار زیادی از دانشجویان ضرر و آسیب روحی بزند این چنین اهتمامی هرگز دیده نشده. در وهله ی اول در دانشگاه هیچ قانون روشنی که مرز بین داشتن حجاب و بی حجابی مشخص شود وجود ندارد. طبق کدام قانون ما می توانیم به فردی فارغ از دختر و پسر بودن با حجاب و یا بی حجاب اطلاق کنیم ؟ این مهم بر عهده ی مسئولین فرهنگی دانشگاه و در راس آن شورای فرهنگی دانشگاه است از طرفی قاطعیت در اجرای این قانون امری است که باید مورد توجه قرار گیرد .

/ 0 نظر / 29 بازدید